<tbody id="dbg0a"></tbody>
<track id="dbg0a"></track>
<menuitem id="dbg0a"></menuitem>

   1. <track id="dbg0a"></track>

   2. Máy xúc ?ào

     1. 630 C?ng su?t ??nh m?c(KW): 74/82
      Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
      Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
     1. 630A C?ng su?t ??nh m?c(KW): 70
      Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
      Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
     1. 620CH C?ng su?t ??nh m?c(KW): 82/74/74.5
      Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.2
      Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 8000

    S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

    女朋友被开发到极致
    <tbody id="dbg0a"></tbody>
    <track id="dbg0a"></track>
    <menuitem id="dbg0a"></menuitem>

     1. <track id="dbg0a"></track>