<tbody id="dbg0a"></tbody>
<track id="dbg0a"></track>
<menuitem id="dbg0a"></menuitem>

   1. <track id="dbg0a"></track>

   2. Máy r?i ???ng

     1. CLPS75C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7500
     1. CLPS90C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
     1. CLPS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
     1. CLPS125 ??u ra ??nh m?c(KW): 174
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 12500
     1. CLPSE90 ??u ra ??nh m?c(KW): 140
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
     1. CLWTS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
      Dung tích ph?u(t): 14
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
     1. CLTL45C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
      Dung tích ph?u(t): 10
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
     1. CLTL60C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
      Dung tích ph?u(t): 10
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000
     1. CLTL70C ??u ra ??nh m?c(KW): 112
      Dung tích ph?u(t): 12
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7000
     1. C2LTLZ45E ??u ra ??nh m?c(KW): 55
      Dung tích ph?u(t): 10
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
     1. C2LTLZ60 ??u ra ??nh m?c(KW): 86
      Dung tích ph?u(t): 12
      ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000

    S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

    女朋友被开发到极致
    <tbody id="dbg0a"></tbody>
    <track id="dbg0a"></track>
    <menuitem id="dbg0a"></menuitem>

     1. <track id="dbg0a"></track>